Folkets frigörelse från Maktens Patologi

SHARE:   Share on Facebook___________________________________________
Ladda ner boken gratis

___________________________________________”Vi är i majoritet, vi är 99 %, som på ett sjukligt sätt kontrolleras av 1 %. Vi är den verkliga styrkan och makten (gudomlig) på jorden.
Förlora inte hoppet – vi kommer att bli fria snart.”
Folkets frigörelse – maktens patologis. 24,
Norberto R. Keppe, New York, 1986


Samtidigt som Occupy rörelsen växer i styrka som en symbol för indignationen hos de 99%, har Norberto Keppes analys av maktens patologi (skriven 1986!) aldrig varit relevantare. Vi inom organisationen STOPPA förstörelsen av världen (www.stop.org.br) har under många års tid haft ett nära samarbete med Keppe i att sprida medvetenhet om grundorsakerna bakom förstörelsen av naturen och samhället. Nu, vid denna avgörande tidpunkt i historien, skulle vi vilja återinföra Keppes viktiga arbete som ett vetenskapligt verktyg för alla de som kämpar för ett rättvisare och jämlikare samhälle.

Låt gärna ditt eget nätverk ta del av detta dokument.
Vägen till ett bättre samhälle ligger inför oss. Vi känner oss hedrade att kunna ansluta oss till er i detta viktiga arbete.

Vill du veta mer om oss: www.healingthroughconsciousness.com

Följande kapitel är ett utdrag ur boken ”Liberation of the People – from the Pathology of Power” av Norberto R. Keppe, New York, 1986:


En kallelse till handling

Vi vill kalla samman alla praktiska individer, alla som är idealistiska och dynamiska, alla som tror på godhet, sanning och skönhet, för att slå sig samman och bygga upp en ny värld, ett nytt samhälle, ett äkta mänskligt rike på jorden. I detta nya samhälle ska vi kunna arbeta åt oss själva och ta del av det Skaparen har gett oss – allt som den ekonomiska och finansiella makten fram till idag har berövat oss på. Vi har kommit fram till ett avgörande moment i tiden då det inte längre är möjligt att upprätthålla de illasinnade individer som har lagt beslag på världen och upprättat ett samhälle bara för sig själva – där de erbjuder oss några smulor bara när deras ställning är i fara eller när de är tvingade att göra det.

Vi vill kalla samman alla folk för att genomföra den största av alla ”revolutioner” som mänskligheten upplevt. Vi kallar samman alla för att vända upp och ned på vårt inverterade samhälle och ställa det till rätta – för vi vill inte längre vara kanonmat åt dem som sitter vid makten, piloter i deras stridsplan eller förare i deras stridsvagnar, som bara sprider död och förintelse. Vi vill leva livet, vi vill producera för oss själva och våra medmänniskor, vi vill leva i fred med varandra. Vi kan inte låta dem fortsätta utnyttja oss och döda oss, sätta en klass mot en annan, ett folk mot ett annat, ett yrke mot ett annat. Vi har fått nog. Nu vill vi få chansen att leva i en tid av fred, vilket vi alltid drömt om men aldrig blivit tillåtna.

Jag vet att de flesta maktinnehavare inte är medvetna om att de är mänsklighetens förtryckare och fiender. Kapitalister, marxister, bolagsägare eller religösa ledare har ingen aning om att de sitter i fel båt. Det är upp till oss att visa dem på deras misstag så att de som har goda avsikter i stället ansluter sig till oss i detta arbete. De som motsätter sig samhällets välstånd kommer att förlora sin styrka mer och mer, och ifall ni undrar hur något sådant skulle kunna lyckas, så är svaret att vi äntligen hittat en väg till denna frigörelse. Det är vad den här boken handlar om.

Vi vill kalla samman alla som känner sig exploaterade – lärare, arbetare, tjänstemän, köpmän, försäljare och artister – för att vi ska förena oss och bygga upp ett samhälle som äntligen är rättvist. Med detta mål i sikte har vi följande ståndpunkter:

• Privata egendomar, i de enorma storlekar som finns idag, är fel. Vår planet skapades för alla människor, inte för en liten grupp som exploaterar och skadar världen och förhindrar alla andra att få sin andel.
• Människan är inte menad att vara slav under pengar, utan att syssla med något som är till nytta för hela samhället och, som ett resultat därav, också för sig själv.
• Vi måste bli medvetna om att de flesta institutioner skapats till fördel endast för små grupper som utnyttjar andra människor och hindrar dem att utvecklas.
• Familjer borde tjäna samhället istället för att utnyttja det för egen vinnings skull, såsom sker idag med ekonomiskt inflytelserika familjegrupper.

FÖRSLAG

För att undvika att den nuvarande situationen fortsätter, så föreslår vi följande:

• Alla ekonomiska organisationer bör tillhöra de som arbetar i dem. På så sätt skapas företag med gemensamt ägande.
• Alla bör tjäna enligt värdet av hans eller hennes arbete och inte av det kapitalvärde han eller hon äger i företaget.
• Att samhällen (trilogiska) upprättas så att de kan hålla styr på exploaterande individer och grupper.
• Att stora privata egendomar gradvis försvinner och alla människor i stället kan få sina egna små egendomar. Det är bara så vi kan skapa fred bland människor och leva ett liv utan ängslan. Jorden är stor nog för hela mänskligheten, så länge inte några tar för sig mer än andra.

Det finns en hel del svårigheter att ta sig över innan folk kan ta kontrollen över sina egna liv: 1) de som innehar makten är naturligtvis inte villiga att lämna den ifrån sig, 2) alla som försökt ändra på det rådande tillståndet har dödats (Kristus, Sokrates, Martin Luther King), 3) lagarna i dagens samhälle har skapats till förmån för dem som har ekonomisk och finansiell makt, och därför måste de göras om helt och hållet, 4) den största svårigheten tror jag emellertid har varit bristen på en vetenskap som förklarar det här sociala fenomenet. Jag tror att vi har den här vetenskapliga förklaringen nu, och det är egentligen bara en fråga om att sätta den i praktiken.

Folk tror i allmänhet att det räcker med några få förändringar för att mänskligheten ska få det bättre. Det stämmer inte alls. Vi måste förändra i stort sett allt om vi ska kunna få det välbefinnande som vi har all rätt till. Samhället måste omvandlas från grunden. Det måste till en total transformation.

Allting är i stort sett fel inom dagens system. Därför behöver vi individer med stort mod och dignitet som vågar konfrontera världen tills den vänds tillrätta. I början må endast ett fåtal kunna göra det, men deras antal kommer att växa tills den fullständiga omvälvningen blir möjlig. Det som är rätt och gott är nämligen en symbol för det som är evigt, liksom livet.

Vi vill vara fria, precis som Skaparen är fri. Vi vill kunna njuta av skyarna och haven, och kunna odla upp en vacker trädgård att leva i, men vi lyckas inte. Och varför inte? Därför att vi har ärvt en socioekonomisk samhällsstruktur som är vår absoluta fiende. Så har det alltid varit, men vi skulle kunna ändra på det. Tillhör du dem som skulle vilja ändra på samhället för att vi ska kunna leva väl, eller vill du hellre fortsätta med den gamla ordningen av mänskligt exploaterande? Ingen som är vid sina sinnens fulla bruk, som man brukar säga, kan väl egentligen acceptera att fortsätta så här.

Sedan åtminstone 1960-talet har många unga människor tagit avstånd från den här samhällsmodellen. Är det inte bättre att ändra på samhället än att tvinga bort dem från det? Vi skulle kunna göra om vår tillvaro till ett verkligt paradis, för nu har vi de medel som krävs för att genomföra det. Vi föddes inte till att skämmas över oss själva, vara sjuka och olyckliga, utan för att må bra och vara lyckliga.

Kampen för frihet nådde sin kulmen under franska revolutionen, amerikanska självständighetsförklaringen och utarbetandet av den amerikanska konstitutionen. På den tiden fällde Immanuel Kant tårar av tacksamhet över det franska folkets kamp, och varje person som bevittnar sådana skeenden eller läser om dem upplever en våg av entusiasm. Det vi ser omkring oss idag är emellertid en annan form av slaveri, förmodligen mycket värre, för den degraderar inte enbart kroppen utan också själen. Den hindrar människan från att utveckla sin intelligens och sina känslor, och tvingar henne att spendera livet på ett vis som inte är mänskligt. Slaveriet under den ekonomiska makten är mycket mer subtilt, för det korrumperar forskare och alienerar människor, samt förstör civilisationen själv.

Vi befinner oss vid exakt rätt tidpunkt för att kalla samman folk av alla nationaliteter för att undvika det som är oundvikligt om vi fortsätter så här, dvs. slutet på det mänskliga släktet. Det viktigaste är att inse grundorsaken bakom problemet, så att vi kan lösa det. Det är syftet med den här boken och målet i mitt liv.

Thomas Jefferson, John Adams och Benjamin Franklin ansåg liksom jag att USA har en alldeles särskild roll i det här spelet, vilket är att föra med sig ljus och ge frihet åt alla folk på jorden. Det här är mänsklighetens verkliga väg och syftet med denna otroliga nation.

 

Handlingsplan

Handling är av fundamental betydelse, så att upptäckterna i denna bok inte enbart förblir i teorin. Därför föreslår jag följande handlingsplan:

1 Att grupper skapas som studerar hur folk på olika sätt förslavas under den ekonomiska och finansiella makten.

2 Att dessa idéer sprids till samhället i stort, framför allt till ledare inom olika grupper och organisationer.

3 Att trilogiska företag organiseras, dvs. korporationer, affärer och jordbruk vars vinst går till dem som jobbar i dem.

4 Att trilogiska samhällen organiseras, dvs. ett mer modernt, praktiskt och ekonomiskt slag av samhällsliv.
Notera: Dessa organisationer är beskrivna i detalj i slutet på boken, med en förklaring om deras syften och hur de ska organiseras.

5 Det här arbetet måste inledas inom de områden som mest exploaterar befolkningen, dvs. inom handel och affärsliv, och en rättvis länk måste upprättas med jordbruk och industrier.

6 När de trilogiska företagen börjar bli tillräckligt många för att möta nationens behov, så bör folk bojkotta alla exploaterande organisationer.

7 Politiker som är länkade till den ekonomiska makten måste hållas under uppsikt så att de inte lyckas sätta sina egna intressen över nationens.

Obs. Det är viktigt att medvetandegöra de personer som har till uppgift att utöva sociala repressioner (poliser) så att de inte ställer sig på den socioekonomiska maktens sida mot folket.

8 Att uppmuntra alla individer med goda intentioner, de verkliga ledarna, till handling så att landet kan uppnå sin stora dröm om jämlikhet och frihet.

9 Det är viktigt att de två tredjedelar av befolkningen som består av vanliga, produktiva och idealistiska människor tar en aktiv roll i denna strävan, för då kommer vi att förändra världens utformning på kort tid.
Slutnot: Vårt arbete måste vara baserat på icke-våld. Låt de ondskefulla individerna (de mäktiga inom ekonomin) tyna bort i sitt eget hat.

Norberto R. Keppe
Liberation of the People: The Pathology of Power, Proton Publisher, New York, 1986

Ekonomi och trilogiska företag

Kapitlet ovan är hämtat ur boken ”Folkets frigörelse” (New York, 1986), i vilken psykoanalytikern, filosofen och samhällsvetaren Norberto R. Keppe framför en helt ny ekonomisk dialektik:

1) Slut på spekulation: Eftersom kapital är en följd av mänskligt arbete måste det vara underställt arbetet, och inte som det är idag då kapital ”genererar” kapital. Räntor måste avskaffas.

2) Slut på exploatering: För människans värdighet är det essentiellt att hon är ”ägare” av sitt eget arbete och dess vinster. Dagens arbetsstruktur är omoralisk, för den förslavar människan och tvingar henne att jobba livet ut endast för att göra en liten minoritet av sjuka maktinnehavare ännu rikare.

Det här är varken kapitalism eller kommunism utan en helt ny och självständig tredje väg där pengarnas makt är utbytt mot arbete och förverkligande. Denna väg erbjuder dessutom praktiska lösningar på de ekonomiska problem som såväl individer som samhället självt står inför nu.

Ett flertal företag har under de senaste 25 åren startats upp i överensstämmelse med idéerna i boken, framför allt i USA, Europa och Brasilien. Dessa trilogiska företag erbjuder en arbetsform och en inkomst som är mycket bättre än genomsnittet i samhället.

Målet är att lösa huvudproblemen i det nuvarande ekonomiska systemet:

- Genom att värdera arbete och inte investerat kapital
- Löner och vinster delas ut enligt vars och ens produktivitet
- Alla som arbetar i företaget deltar i ett program för medvetandegörelse av problem och patologiska attityder som förhindrar hans eller hennes produktivitet

Keppe utvecklade de här idéerna i USA på 1980-talet, där han utsattes för ändlösa förföljeser från auktoriteter och från den internationella socioekonomiska makten, som gjorde allt för att stoppa hans arbete.

Förföljelserna kulminerade när han och hans assistent Claudia Bernhardt de Souza Pacheco fängslades i NewYork 1988, samt i fängelset (MCC) utsattes för mordförsök genom förgifting. Dessutom konfiskerades alla deras manuskript och egendomar.

Idag vid 84 års ålder fortsätter Keppe sitt arbete i São Paulo, Brasilien, tillsammans med personer från olika delar av världen som delar hans åsikter om ett bättre och rättvisare samhälle, och som har tillämpat hans ekonomiska idéer inom sina egna företag.

Keppe fortsätter att skriva och publicera och har under de senaste åren förenat antikens metafysik med modern vetenskap, vilket har resulterat i boken A New Physics Derived from a Disinverted Metaphysics. Baserat på hans teorier har en grupp ingenjörer från organisationen STOPPA förstörelsen av världen tagit fram keppemotorn – en oerhört hållbar motorteknik som kan spara upp till 15 gånger mer än konventionella motorer.

Support:
STOP the Destruction of the World Association


Språk
Portugisiska
Engelska
Spanska
Italienska
Svenska
Finska
Franska
Tyska
Ryska

En kallelse till handling
(som PDF-fil)Ladda
 

Länkar


Visits
Support


STOP the Destruction of the World Association

Copyright © 2011 Convocação - Libertação dos Povos da Patologia do Poder. All Rights Reserved.